top of page

About:

(English below)

Mijn werk komt voort uit persoonlijke ervaringen en loshangende ideeën die ik vaak fragmentarisch verzamel. Zo ontwikkelt er zich een dialoog waarin bijvoorbeeld invloeden uit de architectuur, een wandeling in de bouwmarkt, PVC buizen, of zelfs gevonden sekspop-ansichtkaarten los komen van zijn oorspronkelijke context en in lijn met elkaar een nieuw narratief vormen. 

Hierbij ontstaat regelmatig een wisselwerking tussen mijn ruimtelijke beeldtaal en de input die ik haal uit mijn omgeving. Het intrigeert me wanneer het werk een functioneel ogende eigenschap toe begint te eigenen, waardoor de associatie ontstaat dat er een mechanisme achter het werk schuilgaat. Dit geeft mij de vrijheid om het werk vanuit een installatietechnische of sculpturale invalshoek te benaderen. Hierbij komen invloeden vanuit mijn achtergrond als lasser/constructiewerker vaak naar voren. In deze sectoren draait alles om precisie, perfecte uitlijningen en naadloze verbindingen. Hoewel deze vaardigheden mijn werken tot stand brengen en een positieve invloed hebben op mijn beeldtaal, roept het ook het verlangen op om tegen deze conventies in te gaan. Het is bevrijdend om te creëren zonder de noodzaak aan regels of functie. 

 

Soms geef ik tijdelijk de voorkeur aan visuele waarde boven praktische functionaliteit. Hierin kunnen alledaagse voorwerpen worden verheven tot bronnen van esthetiek en contemplatie, waarin ze hun utilitaire rol overstijgen. Onconventionele materialen nemen hun plek in binnen de compositie, waardoor de grens tussen kunst en het alledaagse vervaagt. Gewone items transformeren hierbij hun originele context en genereren hierin hun eigen betekenis of symboliek. Deze context balanceert vaak tussen fictie en non-fictie, waarbij het ene element is geworteld in de realiteit en het ander ontstaan uit verbeelding. Het gaat hierbij niet zozeer om waar iets vandaan komt, maar eerder om waar het naartoe leidt.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

My work originates from personal experiences and loosely gathered ideas, often in a fragmented manner. This leads to a dialogue where influences from architecture, visits to the hardware store, PVC pipes, or even found sex doll postcards detach from their original context and align to form a new narrative. This process frequently results in an interplay between my spatial language and the input I draw from my environment. I am intrigued when my work begins to assume a functional appearance, creating an association that there is a mechanism hidden within the work. This grants me the freedom to approach the work from an installation or sculptural perspective. Influences from my background as a welder/construction worker often surface in this approach, where precision, perfect alignments, and seamless connections are paramount. While these skills contribute to the creation of my works and positively influence my visual language, they also evoke a desire to challenge these conventions. It is liberating to create without the constraints of rules or function.

 

At times, I temporarily favor visual value over practical functionality. This allows everyday objects to be elevated into sources of aesthetics and contemplation, transcending their utilitarian role. Unconventional materials find their place within the composition, blurring the boundary between art and the everyday. Ordinary items transform from their original context, generating their own meaning or symbolism within this context. This interplay often balances between fiction and non-fiction, with one element rooted in reality and the other born from imagination. The focus is not so much on where something comes from, but rather on where it leads to.

bottom of page