top of page

About:

(English below)

Mijn werk vindt zijn oorsprong in diverse persoonlijke ervaringen, interacties en observaties.  Ik laat me inspireren door een breed scala aan bronnen, waaronder spontane ontmoetingen, lokale gebruiken en stedelijke omgeving. Dagelijkse routines, zoals het passeren van de viskraam op de markt in Groningen of mijn fietstocht naar mijn atelier, bieden mij mogelijkheden tot contemplatie. Een van mijn interesses ligt in hoe mensen zich oriënteren door middel van gewoontes, pictogrammen en kleurenschema's. Vaak neem ik afstand van vertrouwde scènes en beschouw ik ze vanuit een ander perspectief, ze losmakend van hun gebruikelijke context.

 

In mijn praktijk geef ik vaak tijdelijk prioriteit aan visuele waarde boven praktische functionaliteit. Alledaagse objecten kunnen op die manier verheven worden tot bronnen van esthetiek en verhalend vermogen, waarbij ze hun  utilitaire rol overstijgen. Onconventionele materialen vinden hun plaats in mijn composities en balanceren tussen kunst en het dagelijkse leven. Op deze wijze transformeren gewone objecten hun oorspronkelijke context en creëren ze hun eigen betekenis of symboliek. Deze selectieve werkwijze stelt me in staat om deze referenties op een vernieuwende manier te onderzoeken en uit te drukken. Mijn benadering is gebaseerd op spontaniteit en heeft als doel om de universele verbinding die we delen tot uitdrukking te brengen.

 

Dit resulteert in een dialoog waarin bijvoorbeeld diverse invloeden uit de architectuur, artikelen, bezoeken aan bouwmarkten, PVC-buizen en gevonden objecten samenkomen. Deze elementen worden onttrokken aan hun oorspronkelijke omgeving en geven zo vorm aan een nieuw verhaal. Dit narratief schommeld vaak tussen fictie en non-fictie. Soms krijgt mijn werk een satirische toon, waarmee een speels element aan het geheel wordt toegevoegd, terwijl in andere gevallen meer analytische, beschouwende, contextuele of metaforische thema's centraal staan. Tijdens dit proces kunnen sommige elementen geworteld zijn in de realiteit, terwijl andere voortkomen uit de verbeelding. De nadruk ligt hierbij niet altijd op hun oorsprong, maar eerder op waar ze naartoe kunnen leiden. Het intrigeert me wanneer mijn werk een functioneel-ogend uiterlijk aanneemt, wat suggereert op de mogelijke aanwezigheid van een verborgen mechanisme. De voortdurende verandering in alles wat we dagelijks waarnemen, weerspiegelt zich in de transformerende aard van mijn werk.

 

De invloed van mijn achtergrond als lasser en werkzaam zijn in de bouwsector komt vaak tot uiting in mijn werk. In deze beroepen zijn de idealen van precisie, naadloze verbindingen en feilloze uitlijning van groot belang. Deze principes dragen ongetwijfeld bij aan de vervaardiging van mijn werk en verrijken mijn visuele taal. Ze wekken echter ook een verlangen in me op om voorbij deze conventies te gaan. Er is een gevoel van bevrijding bij het creëren van werk dat zich onttrekt aan de beperkingen van regels of functies.


 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

My work originates from various personal experiences, interactions, and observations. I draw inspiration from a wide range of sources, including spontaneous encounters, local customs, and urban environments. Daily routines, such as passing by the fish stand on the Groninger market square or the bike ride to my studio, offer me opportunities for contemplation. One of my interests lies in how people orient themselves through habits, pictograms, and color schemes. Often, I take a step back from certain familiar scenes and observe them from a different angle, removing them from their typical context. 

 

In my practice, I often prioritize visual value over practical functionality. Everyday objects can thus be elevated to sources of aesthetics and narrative, transcending their utilitarian roles. Unconventional materials find their place within the composition, juxtaposing their position between art and the everyday. In this way, ordinary objects transform their original context and generate their own meaning or symbolism. This process of filtering allows me to explore and represent these references in a new light. This way of working is based on a spontaneous approach, to portray the universal connection we share.

 

This results in a dialogue where a range of influences from architecture, articles, visits to hardware stores, PVC pipes, and the discovery of found objects come together. These elements will become detached from their original surrounding to form a new storyline. This narrative often finds itself situated between fiction and non-fiction. At times, a satirical tone takes place, adding a playful aspect to the work, while in other instances, a more analytical, contemplative, contextual, or metaphorical topic becomes central. Throughout this process, some elements may be grounded in reality, while others take shape from imagination. The focus is not always on where its origins lie but rather on where it might lead.  It intrigues me when my work takes on a functional appearance, suggesting the presence of a concealed mechanism within. The constant state of change in everything we perceive today resonates with the transformative nature of my work. 

 

The influence of my background as a welder and construction worker often appears in my practice. In these professions, the ideals of precision, flawless alignments, and seamless connections hold great significance. These principles undeniably contribute to the production of my work, enhancing my visual language. However, they also ignite within me a desire to go beyond these conventions. There's a sense of liberation in creating work free from the constraints of rules or functions. 

bottom of page